Spomienkové kolokvium o osobnosti architekta Jozefa Lacka

Začiatok: 23.11.2017

Koniec: 23.11.2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Moderná slovenská architektúra v Berlíne

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Cena ZUUPS 2015 vyhodnotená

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Týždeň architektúry v Banskej Bystrici

Svetový architektonický kongres a XXVII.valné zhromaždenie UIA - Soul 2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Dušan Samuel Jurkovič - Nové poznatky a pohľady, časť 3.

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

CENA Dušana JURKOVIČA 2016

Vyhlásenie: 18.5.2016

Odovzdanie návrhov: 2.6.2016

Výber podľa kritérií
Hore
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. máj 2017
0
396

CENA ZUUPS 2017

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska vyhlasuje 5. ročník národného kola súťaže.
Vyhlásenie1.5.2017
09:00
Odovzdanie návrhov29.9.2017
16:00
VyhlasovateľZdruženia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku
AdresaPanská 15,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktZUUPS
00421-02-5443 10 78
z_sas@sasarch.sk

Cena za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.

Termín vyhlásenia súťaže 1.5.2017

Prihlásenie a dodanie diel do súťaže: do 29.9.2017

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska vyhlásilo v máji 2017 súťaž Cena ZUUPS 2017. Témou 5. ročníka národného kola je udržateľný urbanizmus. Prihlásenie a dodanie diel do súťaže je možné do 29. septembra 2017. Prezentačná výstava prihlásených diel sa plánuje na február 2018.

Cenu ZUUPS 2015 vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri SAS každé dva roky a udeľuje ju autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.V porote tento rok sú:

Ing. arch. Milan Haviar - MDV SR
prof. Ing.arch. Bohuš Kováč, PhD., FA STU
arch. Vít Řezáč, PhD., AUUP ČR
Ing. arch. Štefan Moravčík - za SKA
Ing. arch. Martin Beďatš, UHA Trenčín
Mgr art. Róbert Dúbravec UHA mesta Martin
Ing. Martin Lakanda - generálny riaditeľ SAŽP
Ing. arch. Ján Komrska, PhD. - náhradník1
RNDr. Juraj Silván, PhD. - náhradník 2

Súťaž je národným kolom medzinárodnej súťaže Európskej rady priestorových plánovačov a urbanistov ECTP-CEU. Víťazné dielo a prvé nominované dielo môže postúpiť do súťaže ECTP v Bruseli. Prihlášku a štatút ceny nájdete na stránke vyhlasovateľa.

Prezentačná výstava prihlásených diel: január až február 2018

Na Slovensku sa v oblasti architektúry a urbanizmu každoročne organizuje niekoľko súťaží, a to:

  • Cena Dušana Jurkoviča - za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku
  • Cena Emila Belluša - cena sa udeľuje za  celoživotné dielo v architektonickej tvorbe, alebo v pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti
  • Cena Prof. Martina Kusého - sa udeľuje vo viacerých kategóriách: 1. za práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači, 2. za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach. 
  • CEZAAR - Cenu za architektúru udeľuje Slovenská komora architektov v šiestich kategóriách vrátane exteriéru a interiéru
  • Cena Prof. Emanuela Hrušku - za najlepšiu študentskú ateliérovú prácu

Cenu ZUUPS - Cenu za urbanizmus vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku od roku 2009 pravidelne bienálovitým spôsobom - v dvojročných intervaloch. Inšpiráciou pre túto cenu bola tvorivosť urbanistov, ktorých mnohé zaujímavé myšlienky, koncepty, štúdie, ideové zámery zostávajú v šuplíkoch nerealizované, nedocenené, spochybnené, či dokonca zabudnuté. Cenou sa verejnosti prezentuje tvorba urbanisticko-architektonická a krajinárska tvorba, ktorá je nejakým spôsobom inovatívna, inšpiratívna a v súlade s novými trendami a požiadavkami doby. Cena ZUUPS predstavuje národné kolo medzinárodnej súťaže ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes). Víťazné diela Ceny ZUUPS postupujú do medzinárodnej súťaže. Združenie je členom medzinárodnej organizácie ECTP.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ďalej ZUUPS) bolo založené v roku 1992 a je organickou súčasťou Spolku architektov Slovenska. Je to dobrovoľná, nezávislá, spoločenská organizácia a vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, k štátnej správe a miestnej samospráve plní funkciu odborného zázemia, schopného prispievať k objektivite rozhodovania a riadenia územného rozvoja. ZUUPS sa podieľa na rozvoji kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, koncepčných a projektových činností, riadenia a výkonných činností v oblasti priestorového, územného plánovania, tvorby krajiny, tvorby a osídlenia ľudských sídiel apod. Poslaním  ZUUPS je ovplyvňovať kvalitu urbanistických koncepcií, ktoré sa premietnu do nástrojov územného plánovania a prostredníctvom nich sa vytvárajú podmienky pre optimálny vývoj sídiel, pre rozvoj územia, harmonické usporiadanie územia, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva,  podporu ekologickej rovnováhy apod. ZUUPS i kladie za cieľ tiež ovplyvňovať kvalitu sociálnych, ekonomických, ekologických, environmentálnych, vedecko-technických programov, krajinárskych koncepcií, urbanistických súborov, architektonických a inžinierskych diel apod. Už pri vzniku ZUUPS sa kládol dôraz na multiprofesnosť, na kvalitu prostredia, harmonický rozvoj i na tvorbu krajiny či ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Cena ZUUPS - Cena za urbanizmus má prispieť k prezentácii dobrých urbanistických, krajinárskych a architektonických riešení.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím